Podsumowanie prac na odcinku 3 drogi ekspresowej S5 na koniec roku.

W dniu 1 czerwca 2017 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski wydał Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) dla Etapu I odcinka 3 drogi ekspresowej S5. Zaraz po przekazaniu placu budowy przez inwestora (GDDKiA), Wykonawca robót budowlanych przystąpił
do pierwszych prac przygotowawczych. Wykonano badania geodezyjne i zadbano o niezbędne przyłącza do infrastruktury.

W pierwszych tygodniach czerwca Wykonawca rozpoczął usuwanie karp, wycinkę drzew oraz odhumusowanie terenów budowy. Rozpoczęto także przygotowania do przeprowadzenia ekshumacji szczątków pochowanych w Żołędowie żołnierzy Armii Czerwonej. 30 czerwca 2017 r. odbyła się ceremonia pogrzebowa na terenie cmentarza żołnierzy radzieckich przy ul. Artyleryjskiej w Bydgoszczy. W międzyczasie odbyła się szczegółowa inwentaryzacja budynków, mieszczących się na i przy trasie budowanej drogi ekspresowej.

W lipcu prace na placu budowy polegały głównie  na usuwaniu humusu, czyli zdejmowaniu wierzchniej warstwy gleby. Odhumusowano grunt w śladzie trasy głównej, pod drogi dojazdowe oraz na placach składowych i zapleczach budowy. Wykonawca przeprowadził również karczowanie - proces oczyszczania gruntu pod budowę. Polega on na usuwaniu drzew oraz pniaków wraz z korzeniami. Po wykonaniu karczowania wyrównywano teren pod drogę ekspresową i przyszłe obiekty.

W lipcu i sierpniu br., Wykonawca miał za sobą większość odhumusowanej gleby oraz wyciętych drzew. Ślad trasy głównej i miejsc pod obiekty inżynierskie był już wyraźnie zarysowany i widoczny. Główny front robót został skierowany na wykonywanie wykopów i nasypów
w celu formowania profilu drogi ekspresowej.  Ponadto porządkowano teren po karczowaniu, wywożono humus na place składowe oraz przeprowadzono zrębkowanie karpiny – rozdrabniano kawałki drewna.

Skupiono się na drobnych pracach montażowych i tak zwanych kolizjach. Są to prace na sieciach energetycznych i wodociągowych, które przecinają się z budowaną S5. Przeprowadzano je między innymi w pobliżu węzła Maksymilianowa i w Tryszczynie.

W dniu 24 sierpnia 2017 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski wydał Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) dla Etapu II odcinka 3 drogi ekspresowej S5. Przypominamy, że Wykonawca 3 odcinka złożył wniosek dla Etapu II (Aleksandrowo-Maksymilianowo) w późniejszym terminie, w związku ze zmianą warunków dot. budowy wiaduktu drogowego nad istniejącą linią kolejową PKP. W rejonie skrzyżowania S5
z liniami kolejowymi (rejon stacji kolejowej Maksymilianowo) PKP przewiduje w przyszłości duże inwestycje. W związku z powyższym konieczne było wykonanie nowej dokumentacji technicznej przedmiotowego obiektu inżynierskiego.

Zaraz po przekazaniu placu budowy Etapu II przez inwestora (GDDKiA), Wykonawca robót budowlanych przystąpił do pierwszych prac przygotowawczych. Wykonano badania geodezyjne i zadbano o niezbędne przyłącza do infrastruktury. Rozpoczęto wycinkę drzew, zrębkowanie karp i odhumusowanie. W Żołędowie przy ulicy Leszczynowej pracowano nad przebudową wodociągu oraz montażem kanalizacji sanitarnej. 

We wrześniu sporo prac odbywało się na przyszłych obiektach inżynierskich. Rozpoczęto od wykonywania wykopów i nasypów pod podpory i elementy fundamentów obiektów. Na dużym obiekcie jakim jest most przez Brdę MS3-9 wbijano pale prefabrykowane, na pozostałych obiektach takich jak wiadukty na węzłach wykonywano kolumny DSM i Następnie przeprowadzano szalowanie i zbrojenie podpór.
Na mniejszych obiektach pojawił się pierwszy beton.

Pod koniec października w Żołędowie, w miejscu mogiły jeńców radzieckich odnaleziono kolejne nieudokumentowane wcześniej pochówki. Archeolodzy odkryli pięć zwłok żołnierzy niemieckich. Zwarzywszy na ich potencjalnie zabytkowy charakter sprawą zajął się Wojewódzki Konserwator Zabytków. Warto jednak wspomnieć, że prace archeologów nie mają wpływu na budowę samej drogi ekspresowej S5. Tego rodzaju prace są bowiem zawsze ujmowane w harmonogramie prac budowlanych. Do tej pory (październik) wykonano już ponad 90% wszystkich prac archeologicznych a ich zakończenie planowane jest do końca bieżącego roku.

Na przełomie października i listopada prace postępowały na obydwu etapach odcinka 3. Od Aleksandrowa do Maksymilianowa kontynuowano wycinkę drzew, odhumusowanie i karczowanie. Od Maksymilianowa do Tryszczyna pracowano na obiektach inżynierskich. Formowano i wzmacniano ich fundamenty, betonowano podpory. 2 listopada pojawiła się pierwsza masa bitumiczna na objeździe z Drogi Wojewódzkiej nr 244 przy obiekcie PZ3-6a.

Na tę chwilę prowadzone są prace na wszystkich większych obiektach inżynierskich. Powstają kolejne podpory i fundamenty gdzie przeprowadza się betonowanie oraz ich izolację.  W Tryszczynie i Maksymilianowie pracuje się przy kolizjach sieci energetycznych
i wodociągowych. Na Etapie I powstają kolejne nasypy oraz kontynuuje się karczowanie i porządkowanie terenu po odhumusowaniu
i wycince drzew.