Opis Kontraktu

 

"Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy – Bydgoszcz –
granica województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego”

 

 

 

Droga ekspresowa S5 to jedna z największych inwestycji realizowanych w kraju. Trasa biegnąca z południa w kierunku północnym spinać będzie cztery wielkie aglomeracje: Wrocław, Poznań, Bydgoszcz oraz Gdańsk, stając się tym samym jedną z głównych dróg o podstawowym charakterze dla gospodarki kraju. Droga S5 przebiegać będzie od autostrady A1 w Nowych Marzach koło Grudziądza do Mielna na granicy
z Wielkopolską.

Przedmiotowy odcinek zlokalizowany jest na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, w powiecie bydgoskim, na terenie gmin: Dobrcz, Osielsko, Koronowo, Sicienko.

Budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy – Bydgoszcz – granica województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego” realizowana jest z podziałem na siedem odcinków:

Odcinek 1 – Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła „Nowe Marzy” (bez węzła) do węzła „Dworzysko” (z węzłem)
o długości około 23,3 km;

Odcinek 2 – Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła „Dworzysko” (bez węzła) do węzła „Aleksandrowo” (z węzłem)
o długości około 22,4 km;

Odcinek 3 - Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła „Aleksandrowo” (z węzłem) do węzła „Tryszczyn” (z węzłem) o długości około 14,7 km;

Odcinek 4 - Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła „Tryszczyn” (bez węzła) do węzła „Białe Błota” (bez węzła)
o długości około 13,5 km;

Odcinek 5 - Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła „Białe Błota” (bez węzła) do węzła „Szubin” (bez węzła)
o długości około 9,7 km;

Odcinek 6 - Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła „Szubin” (z węzłem) do węzła „Jaroszewo” (z węzłem)
o długości około 19,3 km;

Odcinek 7 - Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła „Jaroszewo” (bez węzła) do granicy województwa
o długości około 25,1 km.

 

Orientacyjna lokalizacja projektu na mapie Polski: 

 

 

  

Orientacyjna lokalizacja na mapie województwa:

 

Celem inwestycji jest:

 • stworzenie bezpiecznego odcinka drogi ekspresowej zapewniającego wysoki komfort dalekobieżnego ruchu drogowego 
  o dużych prędkościach podróży;
 • wybudowanie odcinka drogi ekspresowej o parametrach zgodnych z obowiązującymi warunkami technicznymi

 

Opis Inwestycji:
Zadanie inwestycyjne zlokalizowane jest w województwie kujawsko-pomorskim, powiecie bydgoskim, gminie Osielsko, Sicienko, Koronowo i niewielki fragment w gminie Dobrcz oraz mieście Bydgoszcz. Projektowana trasa przebiega w ciągu drogi krajowej: nr 5 i nr 10 od km 28+294 (istniejąca kilometracja DK nr 5) do km 264+908 [węzeł Opławiec]
na skrzyżowaniu z istniejącą Drogą Krajową nr 25,
 istniejąca kilometracja DK nr 10. Zadanie polega na budowie drogi, 
w ciągu drogi krajowej nr 5 i nr 10, o dwóch jezdniach, każda po 2 pasy ruchu z rezerwą na trzeci pas.

 

Podział odcinka na etapy:

Odcinek 3 Drogi Ekspresowej S5 został podzielony na dwa odcinki, nazwane Etap I oraz Etap II. Powyższa decyzja została podjęta ze względu na uzgodnienia z Polskimi Kolejami Państwowymi dotyczące budowy wiaduktu drogowego nad istniejącymi liniami kolejowymi 131 oraz 201. W związku z tym Wykonawca Robót złożył wniosek o ZRID w późniejszym terminie.

Etap I inwestycji zaczyna się od kilometra 6+171 do kilometra 14+700 planowanego odcinka, natomiast Etap II ulokowany jest pomiędzy kilometrem 0+000 do kilometra 6+171. Wspomniany powyżej obiekt – wiadukt drogowy – oznaczony
w projekcie symbolem WS3-5, znajdować się będzie w kilometrze 5+972 trasy S5, na Etapie II.

W miejscu powstania wiaduktu i w jego pobliżu, zarządca kolejowy przewiduje w przyszłości duże inwestycje. Projektanci wiaduktu drogowego WS3-5 mają na uwadze wszystkie inwestycje infrastrukturalne, jak również chcą uniknięcia potencjalnych utrudnień w ruchu, wynikających z ewentualnej przebudowy torów i przebiegającej nad nimi trasy.

 

Zakres robót objętych umową:

Budowę drogi ekspresowej S-5 o długości około 14.7km o następujących parametrach technicznych:

 • klasa drogi - S o prędkości projektowej 100 km/h
 • obciążenie nawierzchni - 115kN/oś
 • kategoria ruchu - KR6
 • ilość jezdni - 2x2 pasy ruchu w każdym kierunku (docelowo 2x3)
 • szerokość pasa ruchu - 3,5 m, szerokość pasa awaryjnego - 2,5m,
 • szerokość pasa dzielącego z opaskami - 12,00 m, (docelowo 5,0 m),
 • klasa - obciążeń obiektów - A + Stanag 150

 

Zamówienie obejmuje w szczególności następujące roboty budowlane:

 1. Budowę 3 węzłów drogowych.
 2. Budowę obiektów inżynierskich (WS, MS, WD, PG, PZ).
 3. Budowę i przebudowę istniejącej sieci dróg publicznych i dróg wewnętrznych, budowę chodników, ścieżek rowerowych
  i zatok autobusowych.
 4. Budowę wzdłuż drogi ekspresowej dróg dojazdowych/serwisowych wraz ze zjazdami na przyległe działki.
 5. Budowę przepustów drogowych o funkcji hydrologicznej, ekologicznej i mieszanej.
 6. Budowę i przebudowę oświetlenia drogowego.
 7. Wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu m.in. stałej organizacji ruchu, barier ochronnych, osłon przeciwolśnieniowych, balustrad, oświetlenia, ogrodzenia.
 8. Budowę Obwodu Utrzymania Drogi.
 9. Budowę systemu osłony meteorologicznej.
 10. Budowę zasilania dla oświetlenia, przepompowni, systemu osłony meteorologicznej.
 11. Budowę kanału technologicznego.
 12. Budowę kanalizacji teletechnicznej dla systemu zarządzania ruchem.
 13. Budowę urządzeń do zarządzania ruchem.
 14. Budowę systemu odwodnienia terenu, w tym urządzeń odwadniających korpus drogowy: rowy drogowe, kanalizację deszczową grawitacyjną i ciśnieniową, urządzenia podczyszczające, zbiorniki retencyjne, drenaż, osadniki i separatory, przepompownie wód deszczowych, grodzie i zastawki  i inne.
 15. Budowę wjazdów, zjazdów i przejazdów awaryjnych.
 16. Przebudowę cieków wodnych oraz rowów i urządzeń melioracyjnych, oczyszczenie, udrożnienie i właściwe zabezpieczenie (odcięcie) istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników w celu skutecznego działania urządzeń melioracyjnych przejmujących wody z terenu i z pasa drogowego.
 17. Przeniesienie roślin objętych ochroną.
 18. Wycinkę zieleni.
 19. Zagospodarowanie terenu zielenią.
 20. Budowę i przebudowę urządzeń infrastruktury podziemnej i naziemnej m.in. sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej, sieci kanalizacji deszczowej, sieci telekomunikacyjnej, sieci elektroenergetycznej wysokiego, średniego
  i niskiego napięcia, sieci gazowej wysokiego, średniego i niskiego ciśnienia związaną z likwidacją kolizji.
 21. Przebudowę infrastruktury kolejowej w tym: urządzeń elektroenergetycznych, urządzeń sterowania ruchem, urządzeń telekomunikacyjnych i sieci trakcyjnej związaną z likwidacją kolizji.
 22. Wykonanie urządzeń ochrony środowiska m.in. ogrodzeń, wygrodzeń naprowadzających, przejść dla zwierząt, ekranów akustycznych.
 23. Rozbiórkę obiektów budowlanych.
 24. Budowę i przebudowę innych obiektów i urządzeń wyżej niewymienionych.
 25. Wzmocnienie podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia dróg
   i obiektów inżynierskich oraz zapewnienie stateczności skarp.
 26. Wykonanie pełnej rekultywacji terenów zajętych przez zaplecza techniczne i socjalne, place budowy, drogi na czas budowy
  i wszelkie inne tereny przekształcone przez Wykonawcę w czasie robót oraz w okresie usuwania wad.
 27. Przywrócenie dróg publicznych użytkowanych przez Wykonawcę w czasie budowy do stanu przed rozpoczęciem budowy,
  w tym zimowe utrzymanie.
 28. Wszelkie roboty wynikające z konieczności podłączenia drogi ekspresowej do istniejącego układu komunikacyjnego wraz
  z remontem nawierzchni dróg przekazywanych samorządom po oddaniu do użytkowania i zmianą organizacji ruchu
  w szczególności oznakowania kierunkowego.
 29. Wszelkie roboty związane z przebudową i rozbiórką elementów kolidujących z inwestycją.
 30. Zapewnienie dojazdu do wszystkich działek sąsiadujących z projektowanym pasem drogowym przez cały czas trwania budowy.
 31. Wykonanie wszelkich robót wynikających z konieczności podłączenia projektowanego odcinka do istniejącego układu komunikacyjnego wraz z jego ewentualną przebudową i zmianą organizacji ruchu wynikającą z przyjętych rozwiązań.
 32. Wykonanie wszelkich robót wynikających z konieczności podłączenia projektowanego odcinka do nowobudowanego układu komunikacyjnego (odcinka nr 2 i 4) wraz z ze zmianą organizacji ruchu wynikającą z przyjętych rozwiązań.
 33. Wszelkie inne roboty i opracowania jakie okażą się niezbędne dla wykonania przedmiotu zamówienia.

 

Poniżej plan orientacyjny Odcinka 3 wraz z opisami węzłów oraz skrzyżowań: